U S N E S E N Í

která byla přijata na 9. zasedání zastupitelstva města

konaného dne 29.11. 2006

číslo

usnesení

vyřizuje

termín

1a)

ZM schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování.

 

 

1b)

ZM schvaluje následují program zasedání:

1)      Zahájení

2)      Jednací řád zastupitelstva města

3)      Kontrola usnesení

4)      Majetkoprávní

5)      Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva města

6)      Oddělení výstavby

7)      Ekonomické záležitosti

- Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti – OLP/1689/2006

- Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města

- Nabídka na odkup akcií České spořitelny a.s.

- Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Kapka naděje

8)      Členství města Desná v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR

9)      Plán bytového fondu 2006-2010

10)  Informace starosty

11)  Dotazy členů ZM

12)  Závěr

 

 

2.

ZM vydává jednací řád Zastupitelstva města Desná.

 

ihned

3.1.

ZM ke stížnostem obyvatelů lokality Schindlerova ulice v Desné III na řešení otázky dopravní obslužnosti se zaměřením na zimní údržbu v dané oblasti konstatuje, že dle vyjádření svozové firmy není možné, aby byl bezpečně zajištěn svoz komunálního odpadu zajížděním vozu do dané ulice a tudíž i nadále svoz bude prováděn stávajícím způsobem. Zimní údržba v dané lokalitě může být prováděna jen způsobem obvyklým, což je pluhováním dostupnou technikou, a to za předpokladu, že obyvatelé strpí hrnutí sněhu na pozemky v jejich vlastnictví, k čemuž musí vyjádřit svůj písemný souhlas. Dokud tento písemný souhlas od všech dotčených majitelů nemovitostí nebude získán, nebude uvedená komunikace zahrnuta do plánu zimní údržby.

ZM zároveň ukládá pí. Malé písemně vyzvat majitele dotčených pozemků k udělení souhlasu se zimní údržbou prováděnou pluhováním a jednat s Fuchsovými o udělení souhlasu s úklidem sněhu na jejich pozemek.

 

20.12. 2006

3.2.

ZM bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení.

 

ihned

4.1.

ZM neschvaluje zveřejnit záměr prodat ppčk. 915/1 o výměře 337m2 v k.ú. Desná I.

pí. Malá

ihned

5.1.

ZM volí ing. Ilka Ihnatišína předsedou finančního výboru zastupitelstva města.

 

ihned

5.2.

ZM volí Zuzanu Horčičkovou, Jiřího Koukala, Petra Šikolu a ing. Zdeňka Joukla členy finančního výboru zastupitelstva.

 

ihned

5.3.

ZM volí mgr. Evu Albrechtovou předsedkyní kontrolního výboru zastupitelstva.

 

ihned

5.4.

ZM volí mgr. Janu Hrabálkovou, Marii Laštovkovou, Lukáše Petrů a ing. Jaroslava Juříka členy kontrolního výboru zastupitelstva.

 

ihned

6.1.

ZM schvaluje v souladu s §20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zadání Změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Desná.

p. Nigrin

20.12. 2006

7.1.

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje mezi Městem Desná a Libereckým krajem a pověřuje starostu města jejím podpisem.

p. Pieter

20.12. 2006

7.2.

ZM schvaluje v souvislosti s Nařízením vlády č. 50/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva v následující výši: člen zastupitelstva 550,- Kč; člen výboru zastupitelstva nebo komise rady 900,- Kč; předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 1.500,- Kč; člen rady 2.000,- Kč; místostarosta 3.800,- Kč.

ZM schvaluje Pravidla pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Desná s tím, že v případě souběhu výkonu několika funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytnuta měsíční odměna až do výše souhrnu a jednotlivé funkce. Měsíční odměna podle těchto pravidel se poskytne poprvé za měsíc listopad a nebude poskytována při absenci na zasedání.

pí. Vrchovská

 

7.3.

ZM neschvaluje prodej 3200 kusů prioritních akcií České spořitelny a.s. (ISIN CZ0008013736) za cenu 400, Kč za kus.

p. Pieter

ihned

7.4.

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru – výtěžku ze Sympozia Dřevosochání 2006 ve výši 64.224,- Kč na konto Nadačního fondu Kapka naděje.

pí. Vrchovská

20.12. 2006

7.5.

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru panu Marku Pieterovi ve výši 30.000,- Kč.

pí. Vrchovská

20.12. 2006

8.1.

ZM schvaluje členství města Desná v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR.

p. Pieter

20.12. 2006

8.2.

ZM deleguje starostu města Marka Pietera zástupcem města pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21.

p. Pieter

20.12. 2006

8.3.

ZM pověřuje pí. Michaelu Bešťákovou koordinací Projektu Zdravé město a místní Agendy 21.

pí. Bešťáková

20.12. 2006

8.4.

ZM schvaluje Deklaraci Projektu Desná – Zdravé město v předloženém znění bez připomínek.

p. Pieter

20.12. 2006

9.

ZM schvaluje Plán bytového fondu města Desná 2006-2010.

p. Pieter

20.12. 2006

10.

ZM bere na vědomí informace starosty města o:

a)      dokončení 1. etapy městského kamerového dohlížecího systému

b)      situaci kolem instalace stabilních radarů ve městě

c)      zhoršené kvalitě vody ve dnech 17.- 20. listopadu 2006

d)      přípravě Programu rozvoje města a rozpočtu města na rok 2007

 

ihned

 

 

Ing. Pavel Michek                                                                                                Marek Pieter

místostarosta                                                                                                         starosta