Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Pracovní skupina pro místní Agendy 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Ustavení pracovní skupiny: 
Pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendy 21 (dále PS RVUR MA21) byla ustanovena Radou vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) na jejím 4. zasedání dne 15. dubna 2004.

Předsedkyně pracovní skupiny: Ing. arch. Marie Petrová (MŽP)

Členové pracovní skupiny:
Pracovní skupina je složena se zástupců ústředních orgánů státní správy, organizací združující obce a regiony, akademické sféry a nestátních neziskových organizací.
Kromě oficiálních členů Pracovní skupiny se setkání mohou účastnit i hosté se zájmem o místní Agendu 21 v České republice. Činnost Pracovní skupiny MA21 podporuje Poradní svor pokročilých realizátorů, který je složený se zástupců obcí a měst v kategorii A a B a krajů v kategorii A, B a C.

Poslání pracovní skupiny:
Místní Agenda 21 usiluje o uplatnění principů udržitelného rozvoje v praxi. Pracovní skupina MA21 je především garantem procesu hodnocení a garantem kvality naplňování Kritérií MA21 v jednotlivých kategoriích. Ve své činnosti se zaměřuje i na hledání způsobů, jak šířit zkušenosti s implementací místní Agendy 21 v dalších obcích, MAS, mikroregionech a krajích. Cílem je, aby se místní Agenda 21 stala běžným nástrojem veřejné správy a tím přispěla k zavádění principů udržitelného rozvoje v praxi.