Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

 

Kategorie B - kraje

 

 

 

Kritérium č. 17: Oficiální orgán smaosprávy pro

sledování stavu UR

17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva

Náležitosti dokumentace:

 • Název orgánu:
 • Datum ustavení orgánu:

Limitem pro splnění je prosté konstatování ANO/NE.

Povinnou přílohou (důkazem) je scan výpisu z usnesení rady/zastupitelstva o ustanovení nebo pověření orgánu, vč. seznamu jeho členů a odkaz na webovou stránku, kde je usnesení zveřejněno.

! Nezbytná podmínka:

 • v rámci důkazu je nutno dodat informace o systémovém fungování orgánu samosprávy při sledování stavu UR (zodpovědnosti, řešená témata a výstupy řešení, harmonogram roční práce orgánu (vložit v celkovém ZIP souboru k důkazu),
 • zápisy ze schůzí orgánu UR jsou zveřejňovány na webu MA21 municipality (na webu MA21 musí být uveřejněn alespoň jeden zápis z aktuálního kalendářního roku)
 • koordinátor MA21 musí být členem nebo stálým hostem orgánu samosprávy pro sledování stavu UR.

enlightened Doporučení:

 • ustavení výboru zastupitelstva či komise rady s oficiální odpovědností za implementaci strategie k UR - ve formě oficiálního „strategického týmu“ k operativnímu řízení strategie/akčního plánu dle stanoveného implementačního procesu a současně k hodnocení stavu a trendů UR v místě (např. vedení města, tajemník, vedoucí relevantních odborů, manažeři kvality a další odborně fundované osoby; externí odborníci - většinou jako hosté).

/ pozn. nenahrazuje běžnou komisi MA21, zaměřenou na rozvoj komunitního partnerství pro UR, která je standardem pro kategorie C,B,A /.

k

 

Kritérium č. 18: Management kvality v rámci

veřejné správy

18.1 Zavedení systému řízení kvality v rámci činnosti úřadu

Náležitosti dokumentace:

 • Název certifikace:
 • Datum získání certifikace:

Limitem pro splnění je prosté konstatování ANO/NE.

Povinnou přílohou (důkazem) je scan certifikátu metody kvality nebo Plán zlepšování v rámci realizované metody kvality

! Nezbytná podmínka:

 • minimálně 1 metoda kvality v rámci veřejné správy, propojená s MA21,
 • jsou uznávány základní metody a nástroje kvality doporučované Ministerstvem vnitra, zabývající se kompletní činností úřadu (CAF, Benchmarking, ISO řady 9000, EFQM, BSC).

enlightenedDoporučení:

 • kromě základních metod kvality je doporučeno zabývat se dalšími specializovanými metodami a postupy úřadu v souvislosti s UR: EMAS, ISO řady 14000, společenská odpovědnost (CSR), energetický management, ad.,
 • vybrané vhodné postupy je doporučeno realizovat i ve zřizovaných organizacích (např. školy, technické služby aj.).

k

 

Kritérium č. 19: Audit udržitelného rozvoje v

kategorii B 

Kritérium č. 19. Audity udržitelného rozvoje v kategorii B

Audit udržitelného rozvoje a jeho oponentura

 • oponenturu předloženého Auditu UR v kat. B provádí oponentní tým ustavený PS MA21 (viz kapitola 2), přičemž ke každému tématu je vyžadováno stanovisko oponenta projednané s 1 konzultantem
 • průběh oponentury se řídí každoročně schváleným harmonogramem, který je součástí platných Kritérií a Pravidel MA21 platných pro příslušný rok a v souladu se zněním platné Metodiky
 • pro získání kategorie B musí expertní oponenturou s kladným výsledkem (označení „Platný audit“) projít všech 10 Auditů (témat)
  • žádné téma nesmí mít hodnocení „neuspokojivý stav“
  • hodnocení „uspokojivý stav s podmínkami“ mohou mít všechna témata
  • v případě, že se rozchází hodnocení 1A a 1B, souhrnně je za téma 1 přiděleno „slabší“ hodnocení
 • výsledné stanovisko předkládá oponentní tým PS MA21 prostřednictvím hlavního experta po ukončení procesu hodnocení (termín předložení je stanovený v každoročním harmonogramu, který je nedílnou součástí platných Kritérií a Pravidel MA21).
 • oponovaný Audit v kat. B má platnost 3 roky

 

Kategorie A - kraje

 

 

 

Kritérium č. 20: Principy UR jsou prakticky uplatňovány

20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Limit pro splnění je zpracování auditu 1 x za 3 roky..

Pro splnění ukazatele se předkládá:

 • Audit UR - zpracovává a hodnotí se v samostatné části IS MA21 - Audity udržitelného rozvoje
  (systém vyžádá přihlášení, které je odlišné od přihlášení do Databáze Kritérií MA21)
 • Stanovisko oponentního týmu - výsledné stanovisko předkládá oponentní tým PS MA21 prostřednictvím hlavního experta po ukončení procesu hodnocení 
 • Zpráva o plnění podmínek a doporučení expertního týmu - předkládá realizátor v mezidobí - 1 x za rok (v prvním a druhém roce následujícím po obhájení auditu.)

o, k, mo, mr

Verze k tisku - kraje

 NázevPopis Datum vytvoření zázn.
Kategorie D - krajeKritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2020, Kategorie D - krajeStáhnout19. 2. 2020
Kategorie C - krajeKritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2020, Kategorie C - krajeStáhnout19. 2. 2020
Kategorie B a A - krajeKritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2020, Kategorie B a A - krajeStáhnout19. 2. 2020