Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

 

Kategorie D - mikroregiony

 

 

 

Kritérium č. 1: Institucionální zakotvení MA21

1.1 Ustanovení odpovědného politika pro MA21

-->

Náležitosti dokumentace:

 • Příjmení, jméno, titul
 • Funkce:
 • Kontaktní e-mail, Kontaktní tel.:

Limitem pro splnění je prosté konstatování ANO/NE.

Povinnou přílohou (důkazem) je scan výpisu z usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) mikroregionu o ustanovení odpovědného politika a odkaz na webovou stránku, kde je usnesení zveřejněno (pokud výpis z usnesení není potvrzený)


! Nezbytné podmínky:

 • v usnesení hlavního orgánu mikroregionu o ustanovení odpovědného politika pro MA21 je nutno uvést, že jeho funkce se nazývá "politik pro místní Agendu 21 nebo MA21" (v názvu funkce může být kombinováno s dalšími funkcemi)
 • odpovědný politik pro MA21 musí být členem samosprávy municipality (např. starosta, místostarosta, člen zastupitelstva či rady; v případě kraje např. hejtman kraje, náměstek hejtmana kraje, radní kraje, člen rady kraje)
 • usnesení zastupitelstva o ustanovení odpovědného politika místní Agendy 21 (MA21) je nutné doložit pro každé volební období (tj. po každých řádných případně mimořádných komunálních volbách)
 • ustanovený politik pro MA21 nemůže být současně koordinátorem MA21

no Nelze uznat:

 • nelze uznat jako důkaz usnesení rady municipality k ustanovení politika MA21 - je nutno doložit usnesení hlavního orgánu mikroregionu (může být varianta "hlavní orgán mikroregionu bere na vědomí..

enlightened Doporučení:

 • spojit hlasování hlavního orgánu (např. valné hromady) mikroregionu o ustanovení odpovědného politika se schvalováním deklarace MA21;

mr

1.2 Ustanovení koordinátora MA21

Náležitosti dokumentace:

 • Příjmení, jméno, titul:
 • Zařazení v rámci úřadu:
 • Forma pracovního vztahu
 • Rok nástupu do funkce
 • Kontaktní e-mail, Kontaktní tel.:
 • Absolvování základního školení MŽP k MA21

Limitem pro splnění je prosté konstatování ANO/NE.

Povinnou přílohou (důkazem) je scan výpisu z usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) nebo jiného příslušného orgánu mikroregionu o ustanovení koordinátora nebo náplň práce koordinátora a odkaz na webovou stránku, kde je usnesení zveřejněno (pokud výpis z usnesení není potvrzený)


! Nezbytná podmínka:

 • v dokumentaci k ustanovení koordinátora ma21 (usnesení/náplň práce) je nutno uvést, že funkce se nazývá „koordinátor místní agendy 21 nebo ma21“ (v názvu funkce může být kombinováno s dalšími funkcemi)
 • pro jeden mikroregion musí být ustanoven pouze jeden koordinátor místní Agendy 21
 • ustanovený koordinátor pro místní agendu 21 nemůže být současně aktivním (tj. schváleným) politikem pro místní Agendu 21
 • je nutno uvést rok nástupu koordinátora do funkce
 • koordinátor je pracovníkem realizátora MA21, tj. kanceláře mikroregionu
 • DPČ a DPP  jsou uznávány jako důkaz o tom, že koordinátor je pracovníkem realizátora MA21

no Nelze uznat:

 • smlouva o koordinaci mezi municipalitou realizující MA21 a externí organizací není důkazem o kvalitním organizačním zajištění MA21

mr

1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán - viz Kritérium 6)

Náležitosti dokumentace:

 • Název skupiny pro MA21
 • Datum ustanovení skupiny pro MA21

Limitem pro splnění je prosté konstatování ANO/NE.

Povinnou přílohou (důkazem) je elektronická verze seznamu členů skupiny pro MA21 s uvedením sektorů /veřejného, neziskového i komerčního/ a subjektů, které členové zastupují


! Nezbytná podmínka:

 • v názvu neformální skupiny je nutno uvést „pro místní Agendu 21 nebo MA21“(v názvu může být kombinováno s dalšími programy)
 • pro každé volební období (řádné či mimořádné) obcí a krajů je nutno znovu doložit seznam členů neformální skupiny pro MA21. V případě mikroregionů je nutné znovu doložit seznam členů pro každé volební období (tj. po každých řádných případně mimořádných komunálních volbách).
 • v přehledu členů skupiny pro MA21 jsou uvedena
  • jména členů a subjekty, které zastupují (pozn. v případě právnických osob se uvádí název organizace včetně právní formy, v případě fyzických osob, podnikajících na základě živnostenského oprávnění se uvádí zkratka OSVČ, v obou případech rovněž identifikační číslo subjektu - IČ);
  • současně je v přehledu uvedeno, jaký sektor jednotliví členové reprezentují / veřejná správa, neziskový sektor a komerční sektor /;
  • musejí být zastoupeny současně všechny 3 sektory;
  •  jeden člen může zastupovat pouze jeden sektor
 • přehled členů musí být potvrzen ze strany municipality (např. podpisem politika MA21)
 • zveřejňovat zápisy ze schůzí případně výtah z jednání neformální skupiny na webu MA21
 • neformální skupina se musí sejít alespoň jedenkrát v průběhu roku

enlightenedDoporučení:

 • v případě, že realizátor usiluje o kategorie C, B, A: vyplnit a nechat chválit nejprve Ukazatel 5.1  (Ukazatel 1.3 pak již nebude vyžadován, protože je nahrazen splněním vyššího ukazatele). 

o, mr, mo, k

1.4 Schválení dokumentu k MA21 hlavním orgánem (např. valnou hromadou)

Náležitosti dokumentace:

 • Název dokumentu:
 • Datum schválení dokumentu:

Limitem pro splnění je prosté konstatování ANO/NE.

Povinnou přílohou (důkazem) je:

 • Scan výpisu z usnesení hlavního orgánu (např. valnou hromadou) mikroregionu o schválení dokumentu a odkaz na webovou stránku, kde je usnesení zveřejněno (pokud výpis z usnesení není potvrzený)
 • Elektronická verze dokumentu.

! Nezbytná podmínka:

 • schválený dokument musí obsahově odpovídat vzorovému znění, schválenému PS MA21 (vzorový text je k dispozici ke stažení na webu ma21.cenia.cz v sekci Dokumenty – Aktuální dokumenty k MA21). Znění dokumentu může být rozšířeno o další text, v případě kombinace s dalšími programy. Schválený text je závazný pouze pro nově schvalované dokumenty, aktuálně platné dokumenty není třeba měnit.

no Nelze uznat:

 • nelze uznat jako důkaz usnesení rady municipality k Deklaraci MA21 - je nutno doložit usnesení hlavního orgánu mikroregionu.

enlightenedDoporučení:

 • Zvážit opětovné předložení Deklarace ke schválení novému zastupitelstvu na začátku každého nového volebního období

mr

 

Kritérium č. 2: Aktivní zapojování do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly,

fórum UR/MA21 aj.)

2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)

Náležitosti dokumentace:

 • Název plánovací akce
 • Téma/obsah akce
 • Termín akce:

Limitem pro splnění jsou minimálně 1 plánovací akce za rok.

Povinnou přílohou (důkazem) je elektronická verze zápisu nebo záznamu k proběhlé plánovací akci.
Nepovinnou přílohou je fotodokumentace


! Nezbytná podmínka:

 • důkazem může být tisková zpráva nebo scan novinového článku, pokud je uveden zdroj informace (název média) a datum zveřejnění
 • výstup z akce, použitý jako důkaz musí obsahovat přesnou informaci, co bylo předmětem plánování a jaké závěry nebo závazky byly přijaty

no Nelze uznat:

 • nelze uznat jako důkaz pozvánku na akci
 • z důvodu kvalitativních nároků na komunitní plánování nelze uznat jako důkaz akce těchto typů
  • běžné schůze a jiná běžná diskusní a informační setkání s veřejností;
  • prezentace připravovaných záměrů a projektů bez možnosti veřejnosti ovlivnit jejich další realizaci;
  • dny otevřených dveří; ap.
 • nelze uznat schůzku komise MA21 ani jiné komise jako důkaz komunitního plánování
 • nelze uznávat ankety a dotazníkové šetření jako důkaz zapojení veřejnosti do procesu rozhodování v kvalitě MA21  (jsou nutná osobní setkání v rámci diskusí a projednávání záměrů či problémů)

enlightenedDoporučení:

 • projednávat důležité projekty a záměry s širokou veřejností technikami komunitního plánování (např. otevřené kulaté stoly) v etapě, kdy lze názory veřejnosti promítnout do realizace akcí
 • realizovat speciální kurz (trénink) pro pracovníky úřadu ke komunikaci s veřejností a komunitnímu projednávání záměrů
 • v rámci kulatých stolů otevřít speciální možnost zapojení mládeže, např. speciálními kulatými stoly s mládeží nebo „mladým fórem“ viz např. celostátní přehled: www.mistniagenda21.cz/mladeforum

enlightenedPoznámka:

 • Smyslem je uplatnění libovolné metody zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování. Nastartování procesu budování partnerství (participace).

mr, mo, mas

 

 

Kritérium č. 3: Prezentace činností a výstupů MA21

3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21

Internet je stále rozšířenějším médiem. Sdělování informací prostřednictvím webu je navíc levné a efektivní. Pro prezentaci MA21 je vhodné vytvořit zvláštní webovou podstránku úřadu, kde budou průběžně zveřejňovány aktuální info o probíhajících aktivitách.

Náležitosti dokumentace:

 • Webový odkaz na stránku s informacemi o MA21.

Limitem pro splnění jsou informace o aktuálních aktivitách v daném roce na webu.

! Nezbytná podmínka

 • zveřejňovat na webu MA21 zápisy ze schůzí případně výtahy z jednání neformální skupiny / oficiálního orgánu MA21.
 • v názvu úvodní webové stránky musí se jednat o podstránku oficiálního webu municipality) s informacemi o MA21 je nutno uvést, že webová stránka je k tématu "místní Agenda 21 nebo MA21". Hlavní stránka obce musí obsahovat přímý odkaz na podstránku s informacemi o MA21. (v názvu může být kombinováno s dalšími programy)

no Nelze uznat:

 • nelze uznat jako důkaz web MA21, kde není minimálně jedna informace o aktivitách MA21 v aktuálním kalendářním roce

enlightenedDoporučení:

 • zajistit speciální jednoduchou webovou adresu („alias“) přímo na web MA21,

3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních/celostátních mediích

Náležitosti dokumentace:

 • Název článku
 • Datum publikování článku
 • Název média:

Limitem pro splnění jsou minimálně 2 zprávy v médiích za rok.

Povinnou přílohou (důkazem) jsou scany článků (viz scan článku 1, scan článku 2, ... apod.).

! Nezbytná podmínka:

 • jako důkaz jsou uznávány scany či screenshoty článku k MA21, odkazy na videoreportáže, případně sdělení, vždy s uvedením zdroje informace (název média) a datum zveřejnění

no Nelze uznat:

 • nelze uznat jako důkaz mediální článek, u kterého není uveden zdroj informace (název média) a datum zveřejnění,
 • nelze uznat jako důkaz odkaz na web; musí vždy být vložen scan článku, výjimkou jsou odkazy na videoreportáže
 • nelze uznat jako důkaz printscreen z webových stránek realizátora, může být printscreen z elektronické verze místního periodika.   

mr, mas

 

Kritérium č. 4: Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, nevládního sektoru a

podnikatelského sektoru

4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21

Náležitosti dokumentace:

 • Název společné aktivity:
 • Téma/obsah aktivity:
 • Spolupracující subjekty, reprezentující veřejný, soukromý a občanský sektor

Limitem pro splnění jsou minimálně 1 společná aktivita se zapojením všech tří sektorů za rok, nebo minimálně 1 společná aktivita veřejného a podnikatelského sektoru a 1 společná aktivita veřejného a neziskového sektoru za rok.

Povinnou přílohou (důkazem) je elektronická zpráva o společné aktivitě zástupců občanského, veřejného a podnikatelského sektoru

! Nezbytná podmínka:

 • jako důkaz je uznáváno: tisková zpráva, scan článku z tisku, scan článku z webu, scan plakátu pozvánky, video, foto, smlouva s partnery (ve všech případech musejí být uvedeny spolupracující organizace ze všech 3 sektorů; v případě článků vždy uvádět zdroj a datum zveřejnění)
 • v popisu položky v Databázi „Téma/obsah aktivity“ je nutno uvést za každý zapojený sektor minimálně jeden subjekt s informací, jaký sektor reprezentuje (např. „veř. správa: Město, podnik.: XY a.s., nezisk.: YZ z.s.“)

no Nelze uznat:

 • nelze uznat jako důkaz pouhý seznam členů komise či neformální skupiny,

o, k, mo, mr, mas

 

Kritérium č. 5: Sledování a hodnocení procesu MA21

5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 hlavním orgánem (např. valnou hromadou) nebo jiným příslušným orgánem

  Náležitosti dokumentace:

 • Název zprávy/akčního plánu:
 • Datum projednání zprávy/akčního plánu:

Limitem pro splnění je hodnotící zprávu o Plán zlepšování každoročně.

Povinnou přílohou (důkazem) je:

 • Scany výpisu z usnesení rozhodovacího orgánu mikroregionu o projednání nebo schválení obou dokumentů a odkaz na webovou stránku, kde jsou usnesení zveřejněná (pokud výpis z usnesení není potvrzený),
 • Elektronická verze Hodnotící zprávy
 • Elektronická verze Plánu zlepšování.

! Nezbytná podmínka:

 • usnesením příslušného orgánu mikroregionu jsou schváleny „Plán zlepšování MA21“ na aktuální kalendářní rok a „Hodnotící zpráva MA21“ za minulý kalendářní rok (nutno doložit oba dokumenty i usnesení).
 • ve struktuře Plánu zlepšování MA21 musejí být zřetelně oddělené opakující se činnosti od těch, které představují skutečné zlepšení oproti minulému období.

mr

Verze k tisku - mikroregiony

 NázevPopis Datum vytvoření zázn.
Kategorie D - mikroregionyKritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2021, Kategorie D - mikroregionyStáhnout19. 2. 2020
Kategorie C - mikroregionyKritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2021, Kategorie C - mikroregionyStáhnout19. 2. 2020
Kategorie B a A - mikroregionyKritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2021, Kategorie B a A - mikroregionyStáhnout19. 2. 2020