Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Organizační zázemí a institucionální nastavení MA21

Na začátku každé systematické snahy o udržitelný rozvoj obce, města, či regionu je nezbytné shodnout se – ideálně napříč politickým spektrem – na základních principech.

Prvním krokem při zavádění MA21 - v kategorii D - je proto přijetí Deklarace MA21 zastupitelstvem obce, nebo regionu, případně jiným nejvyšším orgánem (u svazku obcí a MAS).  Deklarace MA21 je oficiálním dokumentem, kterým se vedení obce, nebo regionu zavazuje k naplňování principů udržitelného rozvoje a využití místní Agendy 21 jako nástroje pro praktické uplatnění těchto zásad při řízení rozvoje území. 

Druhým zásadním krokem je stanovit jasnou politickou odpovědnost za praktickou realizaci a vytvořit v úřadě adekvátní organizační zázemí. Na úrovni vedení obce či regionu je zastupitelstvem stanoven Politik MA21, jehož úkolem je řídit aktivity MA21 v souladu s přijatými závazky a přinášet témata udržitelného rozvoje do řídících orgánů. Je politickým garantem MA21 v místě.  Politik MA21 musí být zvoleným zastupitelem a funkce je omezena délkou jeho mandátu (po každých volbách do místních zastupitelstev je nutné Politika MA21 znovu jmenovat). Velmi často bývá Politikem MA21 přímo starosta nebo některý z členů užšího vedení (místostarosta, případně radní).

Praktickou realizaci konkrétních aktivit zabezpečuje Koordinátor MA21. Jedná se o zaměstnance úřadu, který je koordinací MA21 pověřený. V nižších kategoriích MA21 (kategorii D a C) Koordinátor, ve spolupráci s příslušnými odbory úřadu, organizuje konkrétní aktivity v MA21 v oblasti participace, propagace MA21, osvěty a vzdělávání k udržitelnému rozvoji, spolupráce s dalšími sektory atd. Je rovněž zodpovědný za vykazování plnění Kritérií MA21 směrem k hodnotícím orgánům – tedy MŽP a Pracovní skupině MA21 RVUR. V nejvyšších kategoriích (kategorii B a A) je, kromě dříve zmíněných aktivit jeho úkolem koordinovat přípravu Auditů udržitelného rozvoje a spolupráci s expertním týmem, který provádí externí hodnocení Auditu. Nedílnou součástí procesu hodnocení Auditů UR jsou Obhajoby v místě, případně konzultační setkání členů expertního týmu se zpracovateli Auditů přímo ve městě (v kategorii A). V obcích, které aspirují na nejvyšší kategorie, má Koordinátor MA21 obvykle ještě posilu v roli Asistenta Koordinátora MA21. S výjimkou malých obcí nelze funkce Koordinátora a Politika MA21 kumulovat v jedné osobě. Naopak. Tam, kde je MA21 dobře zavedena, jsou Politik a Koordinátor MA21 fungujícím týmem, který je už od počátku podporován neformální Pracovní skupinou MA21. Členy této pracovní skupiny jsou nejen pracovníci úřadu, kteří se na realizaci MA21 podílejí, ale také zástupci neziskových a soukromých subjektů, které v obci působí. Dle platných Kritérií a Pravidel MA21 musí v neformální skupině zasednout minimálně jeden zástupce každého sektoru (veřejného, soukromého i neziskového).  Úkolem neformální Pracovní skupiny MA21 je podílet se na realizaci MA21 v obci/regionu a aktivně propojovat všechny tři sektory. Cílem je zajistit co největší zapojení místních podnikatelů i neziskových organizací a spolků, působících v místě, do aktivit MA21.  Místní Agenda 21 se totiž zdaleka netýká jen úřadu a samosprávy. Bez úzké spolupráce s dalšími aktéry veřejného života je realizace MA21 prakticky nemožná.

Velmi důležitou roli hraje v rámci institucionálního nastavení tajemník. Jeho role není sice explicitně v pravidlech popsána, pro úspěch realizace MA21 jsou jeho zapojení a spolupráce významné.

 Při postupu do kategorie C je nezbytné posílit institucionální zázemí MA21 ustanovením oficiálního orgánu - tedy Komise rady nebo Výboru zastupitelstva k MA21. Není vysloveně nutné vytvářet další orgán, je možné rozšířit kompetence některé stávající komise o oblast místní Agendy 21 (např. Komise pro strategické plánování a MA21). Ve většině obcí a měst se rozhodnou změnit neformální Pracovní skupinu v oficiální Komisi nebo Výbor, není ovšem výjimkou, že obě uskupení fungují paralelně. Ustanovení oficiálního orgánu rady nebo zastupitelstva posiluje ukotvení místní Agendy 21 a pomáhá intenzivnějšímu zapojení samosprávy do plánování, realizace i kontroly aktivit v rámci MA21 v obci/regionu.

V nejvyšších kategoriích A a B ustanovují v obcích a městech navíc Strategické týmy, nebo jiná oficiální uskupení (komise nebo výbory), jejichž úkolem je sledování stavu udržitelného rozvoje.  Týmy, jejichž členy bývají zástupci vedení města, tajemník, vedoucí relevantních odborů, manažer kvality ale i další odborně fundované osoby a externí odborníci, jsou oficiálně odpovědné za implementaci Strategie udržitelného rozvoje, operativní řízení dle stanoveného implementačního procesu a také za hodnocení stavu a trendů udržitelného rozvoje v místě.

Každoročním společným výstupem města je Hodnotící zpráva za uplynulý rok a Plán zlepšování na rok nadcházející. Jejich dobré zpracování umožní vyhodnotit  proběhlé aktivity a efektivitu dosavadního postupu a plánovat zlepšení dle individuálních ambicí i možností. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozvoj, nemělo by být cílem jen opakovaní již zavedených aktivit, ale kvalitativní posun.