Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

1. národní workshop projektu ATTRACTIVE DANUBE

Jaké indikátory jsou vhodné pro hodnocení atraktivity území?

Ve čtvrtek 8. června 2017 proběhl 1. národní workshop projektu ATTRACTIVE DANUBE (http://www.interreg-danube.eu/attractive-danube). Tento projekt, kofinancovaný z Evropských fondů ERDF a IPA, je zaměřen na podporu zvyšování atraktivity území v podunajském regionu – pro jeho stálé obyvatele i návštěvníky, podnikatele nebo investory. Atraktivita území je v tomto případě definována jako schopnost oblasti přitáhnout a udržet zde tyto cílové skupiny.

První z řady tří workshopů, které proběhnou do konce roku 2017, byl zaměřen na diskusi a následnou definici indikátorů monitorujících atraktivitu území. V první části setkání byly představeny vybrané indikátory používané pro hodnocení různých oblastí rozvoje území. Následná diskuse a práce ve skupinách vyústila v konkrétní návrhy, které indikátory z již používaných nejlépe charakterizují atraktivitu území a měly by být na národní a regionální úrovni využívány. Projektový tým všechny návrhy a podněty vyhodnotí a využije jako vstupní podklady pro následující workshopy, které se budou konat v září a listopadu.

Zvyšující se požadavky na hodnocení stavu a vývoje životního prostředí i lidské společnosti, stejně jako rozšiřující se poznatky podporují rozvoj hodnotících metod na bázi indikátorů a to i pro tak komplexní témata, jako je udržitelný rozvoj. Cílem projektu ATTRACTIVE DANUBE je, vybrat z existujících indikátorů ty relevantní pro hodnocení atraktivity území, případně vytipovat další jevy, které prozatím nejsou sledovány, nicméně jsou vhodné pro potřeby hodnocení udržitelného rozvoje území. V této souvislosti je známým problémem, který výrazně rezonoval i během diskusí v rámci workshopu, dostupnost potřebných dat, případně jejich dostupnost v detailu, žádoucím pro regionální a místní úroveň hodnocení a rozhodování. Nedostatek vhodných dat je problémem zejména v sociální a ekonomické oblasti. Tato situace vytváří tlak na hledání nových zdrojů dat (mimo státní, či rezortní statistická zjišťování), nebo inovativních způsobů zpracování dat ze stávajících zdrojů. Pozitivním příkladem může být např. využití geolokačních dat mobilních operátorů pro sledování návštěvnosti vybraných turisticky atraktivních lokalit, nebo výpočet tzv. Regionálního cenového indexu pro sledování socio-ekonomických disparit.

Díky prvnímu národnímu workshopu projektu ATTRACTIVE DANUBE se spojila skupina účastníků z různých organizací státní správy, regionů, akademické sféry i firem. Pestrá skupina lidí, kteří mají společný zájem, ale doposud neměli příležitost se potkat a blíže toto téma diskutovat. A právě takováto setkání pomáhají podívat se na danou problematiku z nového úhlu pohledu.

Už nyní si můžete do kalendářů zaznamenat datum 19. září 2017, kdy proběhne druhý z plánovaných tří projektových workshopů. O jeho programu Vás budeme s předstihem informovat. Základem pro další diskusi však rozhodně budou výstupy z červnového workshopu, ke kterým jeho účastníci svou aktivitou významně přispěli a kterým i touto cestou ještě jednou děkujeme za účast a mimořádně konstruktivní přístup.

Prezentace z workshopu ke stažení