Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Spolupráce se sektory a podpora komunitního života v rámci MA21

Skutečnost, že úřad v obci či městě může jen stěží efektivně fungovat bez aktivní spolupráce s komerčními subjekty, působícími v místě dnes již nikdo nezpochybňuje. Stejně tak nezpochybnitelná je role občanské společnosti, fungující jako partner samosprávy při řešení jejich každodenních i strategických úkolů. Spolupráce s partnery by se měla rozvíjet ve všech oblastech života obce, a proto je v rámci místní Agendy 21 jedním tzv. průřezových témat.

Úspěšnému navázání a rozvoji této spolupráce napomáhá již organizační nastavení na samotném počátku realizace MA21, v kategorii D. V neformální skupině MA21, ve vyšší kategorii transformované v oficiální orgán samosprávy (Komisi rady, či Výbor zastupitelstva), pracují společně zástupci veřejné správy, podnikatelského i neziskového sektoru. Společně plánují, realizují i vyhodnocují aktivity v rámci MA21 a jsou aktivním partnerem vedení města při diskusích o dalším rozvoji.

Obce a města však především ve spolupráci s místními podnikateli a spolky realizují konkrétní společné aktivity na podporu rozvoje města, či komunitního života v obci. Společné zapojení veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru se tak stává jedním z pilířů úspěšné realizace MA21.

Místní podnikatelé velmi často podporují aktivity města materiálně, finančně či organizačně. Řada měst na druhé straně aktivně podporuje místní podnikatele a zajímá se o jejich potřeby a požadavky. Známé jsou snídaně či jiná posezení s podnikateli, na kterých vedení města získává důležité podněty ke své práci, ale také navazuje nová a rozvíjí existující partnerství s místními firmami. Společný cíl je jasný – budovat naše sídla společně tak, aby v nich obyvatelé chtěli žít a pracovat.

Místní spolky jsou často nejaktivnějšími subjekty v místě, hýří nápady a kreativitou, snaží se „zatáhnout“ obyvatele do společenského života a vytvářet tolik potřebné místní komunity. Život v obcích a městech by byl bez nich neveselý a chudý. Proto se i v MA21 již od počátku angažují ve společných, např. osvětových akcích pro veřejnost a jsou tak samosprávám neocenitelnými spojenci.

 

Neziskové organizace a spolky velmi často zabezpečují činnosti, které jsou pro život obyvatel města klíčové, ale nejsou přitom komerčně zajímavé. Jedná se o nejrůznější aktivity např.  v oblasti poskytování sociálních služeb, zdravotní prevence, vzdělávání, ochraně životního prostředí, volnočasových aktivitách a řadě dalších. Zaslouženě je proto města i obce podporují i finančně v rámci vlastních dotačních programů. Při realizaci místní Agendy 21 jsou realizátoři v kategorii C vedeni k tomu, aby tyto dotační programy byly nasměřovány k podpoře aktivit směřujících k udržitelnému rozvoji. Často se jedná o realizaci aktivit, které jsou výsledkem komunitního plánování, podporu osvětových, vzdělávacích či veřejně prospěšných akcí.

 

 

V nejvyšších kategoriích B a A hraje spolupráce se sektory zásadní roli při hodnocení jednotlivých tematických oblastí v rámci Auditů udržitelného rozvoje.  Některé oblasti jsou na tuto spolupráci přímo zaměřené, např. oblast Místní ekonomika a podnikání, nicméně otázky a indikátory popisující spolupráci s dalšími subjekty se objevují ve všech tématech.

Důležitost spolupráce samosprávy s dalšími sektory se velmi jasně ukázala například v období tzv. koronavirové krize na jaře roku 2020.  Web MA21 nabízí řadu příkladů z obcí a měst, kde soukromé i neziskové subjekty rychle a nezištně přispěchaly na pomoc samosprávám a pomohly jim zvládnout nečekanou a nelehkou situaci. Jasně se ukázalo, že dobře nastavená a fungující spolupráce všech sektorů není umělým konstruktem byrokratů, ale životní nutnosti pro všechny v obtížné době.